Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Erasmus+ opportunities

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Erasmus+ opportunities

Συμμετοχή

Σχετικά

Our overarching goal in implementing activities to inform people about Erasmus+ opportunities, specifically training courses and youth exchanges, is to empower individuals with the knowledge and resources to actively engage in international mobility, cooperation, and exchange activities. Through these initiatives, our aim is to foster a culture of lifelong learning, intercultural understanding, and personal development among participants. By providing comprehensive information about Erasmus+ opportunities, including the benefits, application processes, and practical considerations, we seek to inspire and motivate individuals to seize these opportunities for their own growth and advancement. Additionally, we aim to promote inclusivity, diversity, and equal access to Erasmus+ opportunities, ensuring that participants from all backgrounds and circumstances can participate and benefit from these experiences.In designing our activities, we have identified several specific goals to achieve:

Increase Awareness: Raise awareness among participants about the diverse range of Erasmus+ opportunities available, including training courses and youth exchanges, and their potential benefits for personal and professional development.

Enhance Understanding: Deepen participants' understanding of the objectives, principles, and values underlying Erasmus+ initiatives, such as promoting mobility, cooperation, and exchange in the fields of education, training, youth, and sport.

Provide Information: Provide participants with accurate and up-to-date information about the application processes, eligibility criteria, and practical aspects of participating in Erasmus+ training courses and youth exchanges.

Promote Engagement: Encourage active participation and engagement from participants through interactive and informative activities that facilitate learning, reflection, and dialogue about Erasmus+ opportunities.Empower
Decision-Making: Empower participants to make informed decisions about their participation in Erasmus+ activities by equipping them with the knowledge, skills, and resources necessary to navigate the application process and maximize their experience.

Facilitate Networking: Create opportunities for participants to connect with peers, experts, and stakeholders in the field of international education and cooperation, fostering collaboration, exchange of ideas, and networking opportunities.

Inspire Action: Inspire participants to take action and seize opportunities for international mobility, cooperation, and exchange, whether through Erasmus+ programs or other initiatives that promote learning and intercultural understanding.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Informing about training courses
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#arrange youth activities
ESCO
#assess the development of youth
ESCO
#arrange youth activities
Δραστηριότητες: 2
Ξεκίνησε: 5
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

systemandG
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists