Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Erasmus+ opportunities

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Erasmus+ opportunities

Συμμετοχή

Σχετικά

Our overarching goal in implementing activities to inform people about Erasmus+ opportunities, specifically training courses and youth exchanges, is to empower individuals with the knowledge and resources to actively engage in international mobility, cooperation, and exchange activities. Through these initiatives, our aim is to foster a culture of lifelong learning, intercultural understanding, and personal development among participants. By providing comprehensive information about Erasmus+ opportunities, including the benefits, application processes, and practical considerations, we seek to inspire and motivate individuals to seize these opportunities for their own growth and advancement. Additionally, we aim to promote inclusivity, diversity, and equal access to Erasmus+ opportunities, ensuring that participants from all backgrounds and circumstances can participate and benefit from these experiences.In designing our activities, we have identified several specific goals to achieve:

Increase Awareness: Raise awareness among participants about the diverse range of Erasmus+ opportunities available, including training courses and youth exchanges, and their potential benefits for personal and professional development.

Enhance Understanding: Deepen participants' understanding of the objectives, principles, and values underlying Erasmus+ initiatives, such as promoting mobility, cooperation, and exchange in the fields of education, training, youth, and sport.

Provide Information: Provide participants with accurate and up-to-date information about the application processes, eligibility criteria, and practical aspects of participating in Erasmus+ training courses and youth exchanges.

Promote Engagement: Encourage active participation and engagement from participants through interactive and informative activities that facilitate learning, reflection, and dialogue about Erasmus+ opportunities.Empower
Decision-Making: Empower participants to make informed decisions about their participation in Erasmus+ activities by equipping them with the knowledge, skills, and resources necessary to navigate the application process and maximize their experience.

Facilitate Networking: Create opportunities for participants to connect with peers, experts, and stakeholders in the field of international education and cooperation, fostering collaboration, exchange of ideas, and networking opportunities.

Inspire Action: Inspire participants to take action and seize opportunities for international mobility, cooperation, and exchange, whether through Erasmus+ programs or other initiatives that promote learning and intercultural understanding.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Informing about training courses
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Σχετικά

A presentation about training courses with the youth of Komotini will take place where young people will be informed by experts about training courses and how they are able to participate, what are some details that they need to focus and at the end they will be reflection groups where participants will discuss more details about the receiving information in small groups. Also people will be able to learn more about cities of learning platform and why is it useful.

Types of Training Courses: Provide an overview of the different types of training courses available through Erasmus+, including seminars, workshops, conferences, study visits, and job shadowing opportunities. Explain the focus areas and target audiences for each type of training course.

Objectives and Learning Outcomes: Discuss the overarching objectives of training courses in Erasmus+, such as promoting professional development, enhancing skills and competencies, fostering innovation and entrepreneurship, and facilitating cooperation and networking among participants.

Relevance to Participants: Highlight the relevance and benefits of participating in Erasmus+ training courses for individuals, organizations, and institutions. Explain how training courses can contribute to personal and professional growth, career advancement, organizational capacity building, and internationalization efforts.Application and

Selection Process: Provide guidance on how to apply for Erasmus+ training courses, including eligibility criteria, application deadlines, and required documents. Explain the selection criteria used by the National Agencies or other relevant authorities to assess and select participants for training courses.

Logistics and Practicalities: Address logistical considerations such as travel arrangements, accommodation, visa requirements, insurance coverage, and financial support available for participants attending training courses. Provide tips and advice on how to prepare for the training experience and make the most out of it.

Υλικό

  • Press

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Informing about training courses Αποκτήστε αυτό το σήμα

A presentation about training courses with the youth of Komotini will take place where young people will be informed by experts about training courses and how they are able to participate, what are some details that they need to focus and at the end they will be reflection groups where participants will discuss more details about the receiving information in small groups. Also people will be able to learn more about cities of learning platform and why is it useful.

Types of Training Courses: Provide an overview of the different types of training courses available through Erasmus+, including seminars, workshops, conferences, study visits, and job shadowing opportunities. Explain the focus areas and target audiences for each type of training course.

Objectives and Learning Outcomes: Discuss the overarching objectives of training courses in Erasmus+, such as promoting professional development, enhancing skills and competencies, fostering innovation and entrepreneurship, and facilitating cooperation and networking among participants.

Relevance to Participants: Highlight the relevance and benefits of participating in Erasmus+ training courses for individuals, organizations, and institutions. Explain how training courses can contribute to personal and professional growth, career advancement, organizational capacity building, and internationalization efforts.Application and

Selection Process: Provide guidance on how to apply for Erasmus+ training courses, including eligibility criteria, application deadlines, and required documents. Explain the selection criteria used by the National Agencies or other relevant authorities to assess and select participants for training courses.

Logistics and Practicalities: Address logistical considerations such as travel arrangements, accommodation, visa requirements, insurance coverage, and financial support available for participants attending training courses. Provide tips and advice on how to prepare for the training experience and make the most out of it.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Participate in activity.

After the end of the activity time will be given for questions coming from the participants. Also at the same time there will be reflection groups between the participants where people will have the chance to speak a bit more about the information that they received through small groups chatting.

Participants as well will have to answer in given questions that will be made from the speakers that they shared their knowledge. Some of the questions will be:

What are the main objectives of training courses in Erasmus+? How do these objectives align with the broader goals of the Erasmus+ program?

How do these training courses contribute to the professional development of participants?

Explain the application and selection process for Erasmus+ training courses. What criteria are used to assess and select participants, and how can individuals prepare strong applications?

Discuss the relevance and benefits of participating in Erasmus+ training courses for personal and professional growth. How do training courses contribute to enhancing skills, competencies, and career opportunities?

Also participants will participate on a Kahoot activity that we will create in order for the activity to be more interactive and people will improve their digital skills.

Reflection groups

Τοποθεσία

Komotini 691 00, Greece
Informing about Youth Exchanges
Προαιρετικό
Άγνωστη διάρκεια

Δεξιότητες

ESCO
#arrange youth activities
ESCO
#assess the development of youth
ESCO
#arrange youth activities
Δραστηριότητες: 2
Ξεκίνησε: 5
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

systemandG
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists